Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Beskatning

Beskattes efter aktieavancebeskatningsloven

 

I den skattemæssige opgørelse er Strategic Danske Aktier en afdeling i en aktiebaseret investeringsforening med minimumsbeskatning (med udlodning).

 

Handel med investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger med såkaldt minimumsbeskatning (blev tidligere benævnt som udbyttebetalende investeringsforeninger) beskattes på samme måde som aktier, der er optaget til handel på en reguleret markedsplads.

 

At foreningen er minimumsbeskattet betyder, at foreningen er forpligtet til at udlodde en nærmere fastsat andel af årets resultat som udbytte. Beskatningen som aktieindkomst gælder uanset, om investeringsforeningen i sig selv er børsnoteret eller ej.

 

Den skattemæssige behandling af investeringsbeviser afhænger i første række af, om investor er en person eller et selskab. I anden række af om foreningen er udloddende (investeringsinstitutter med minimumsbeskatning) eller akkumulerende, og i tredje række af hvilke værdipapirer foreningen har købt.

 

Reglerne for selskaber og fonde mv.

For selskaber mv. er reglerne ganske enkle. Såvel løbende udbytter som gevinster og tab ved salg skal medregnes ved indkomstopgørelsen og beskattes derfor med 22 %. Det gælder uanset foreningens art. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Beskatningen omfatter altså ikke kun realiserede gevinster og tab, men også værdistigninger og værditab på beviser, der er i behold ved årets udgang – altså urealiserede gevinster/tab.

 

Reglerne for personer

For private investorer skelnes der mellem, om værdipapirerne indgår i et pensionsdepot, eller om der er tale om investering for frie midler.

 

Investeringsbeviser i pensionsordninger

Såvel udbytter som gevinster og tab beskattes i princippet efter samme regler som for selskaber, men kun med 15,3 %. Den lave sats skyldes, at der også skal betales skat ved udbetaling af pensionen, medmindre det er udbetaling fra en aldersopsparing.

 

Investeringsbeviser købt for frie midler

Reglerne er i denne situation noget mere komplicerede. Der skelnes mellem om investeringsforeningen er udloddende - altså løbende udlodder sit afkast til investorerne - eller om den er akkumulerende. Det vil sige, at foreningen beholder det løbende afkast og reinvesterer dette. For de udloddende foreninger har det endvidere betydning, om de er aktiebaserede - altså primært har investeret i aktier - eller obligationsbaserede. Udloddende investeringsforeninger har teknisk fået en ny betegnelse, nemlig: Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.

 

Gevinst og tab opgøres og beskattes efter realisationsprincippet som aktieindkomst og anføres selvangivelsens rubrik 66. Udbytte beskattes ligeledes som aktieindkomst og er som regel allerede indberettet i rubrik 61, hvis der er tilbageholdt 27% udbytteskat. I modsat fald skal rubrik 62 anvendes.

 

Tab kan modregnes i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier og i gevinster samt udbytter fra andre aktiebaserede investeringsforeninger og fra 2020 visse fonde og ETF´er, der beskattes som aktieindkomst. Et overskydende tab overføres til modregning i en eventuel ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster og udbytter fra aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst.

 

Tab herudover fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning.